Manakara : KANDIDA LAHARANA FAHATELO 100 %

 Efa fantatro fa tsapan’i Manakara ny fitiavako an’i Manakara. Androany noporofoin’i Manakara fa tsy ambakain’ny distrika sy faritra hafa Manakara fa tena tia an’i Andry Rajoelina- hoy ny kandida laharana fahatelo nandritra ny fandraisam-pitenenana teto Manakara androany 30 oktobra 2023. Hatrany amin’ny aéroport, be dia be ny tanora nihazakazaka sy nihira ary niteny hoe : “tianay be ianao President”. Be dia be ny olona mijery antsika mivantana na eto na any ivelany, amin’izao fotoana izao, mahita zareo fa miaraka amin’i Andry Rajoelina Manakara. Misaotra anareo aho satria betsaka aminareo no nandeha tongotra, efa niala tany antrano tam’ny maraina,fitiavana zany, zay no mahatonga ahy mbola hijoro. Be dia be ny candidat….tsy maka ligne de départ ze manao manao ze tsy manao tsy manao Normal be raha toa Manakara ka tia an’i Président satria Manakara zany hatramin’izay na ny asa na ny zavatra tokony natao teto tsy natao teto, Tena record Manakara amy fitiavana an’i Andry Rajoelina.

Ny chiffres tsy mba mandainga satria tamin’ny fifidianana farany dia 72% no nomenareo ahy, mino aho fa amin’ity 2023 ity dia 85 % no omenareo. Tamin’ny 2018 tonga teto aho, teo amin’ny commune teo za no nanao fampielezan-kevitra, fa hatramin’izay nahatongavako teto mbola tsy nisy fitsenana makotrokotroka toy zao ary mino aho fa ny résultats ihany koa dia ho toy izany. Pont Manakara Be: tamin’ny fanjanahantany dia double voie izy io de simba ary nosoloina simple voie ary avy eo tapaka ndray, saingy tsy nisy nanamboatra intsony. Izaho kosa nanao velirano fa hanamboatra azy ho double voie. Tonga teto aho nitokana azy ary ravoravo vahoakan’i Manakara. Maro aminareo no sahirana rehefa marary.

Nanomboka tamin’ny 1960 hatram’zao dia 18 ny hopitaly naorina teto Madagasikara. Nisy hopitaly teto namboariko tamin’ny tetezamita, niala teo amin’ny fitondrana aho dia nopotehina na de efa vita 85% aza. Tsika tsy mila mpandrava. Io kianjan barea io lehibe eto amin’ny ranomasimbe Indiana. Misy olona milaza hanongana kianja io anefa raha izy hono no mitondra. Manakara tsy maintsy hanamboarana kianja Manarapenitra, ravoravo ny foko vita ny velirano satria ato isika no manao fampielezan-kevitra. Ny entana rehetra tonga ao ao Antananarivo avy any Toamasina dia mandeha lalana , adin’ny 12 farafahakeliny izao. Rehefa vitantsika ny autoroute dia vitaina adin’ny 2 Antananarivo Toamasina. Misy milaza hoe rehefa tonga eo ajanona izany tetikasa izany. Izany toe-tsaina izany no tsy nampandroso an’i Madagasikara. Amin’ny andro sarotra no tena ahafantarana ny tena namana. Zay no nahatonga anah tao anatin’ny Covid-19 tonga teto nizara sakafo, fanampiana, tosika fameno satria anatin’ny fotoana sarotra no ahalalana ny tena namana. 10529 ny fianakaviana nisitraka izany teto Manakara.

Fandresendahatra nataoko tamy Banque mondiale dia hoe mba hisitraka izany daholo ny Malagasy marefo rehetra. Amin’ny 5 taona manaraka tanjona ny hampiakatra fari-piainan’ny ny malagasy iray manontolo. Raha 40 millions de dollars ny fanampiana ireo fianakaviana marefo dia manomboka amin’ny taona ho avy dia 250 millions de dollars izany ary ny mponina eto Manakara dia anisany hisitraka izany, haiko ny mandresy lahatra sy mitady vola ho an’ny malagasy.

Ny fampandrosoana dia tsy maintsy miaraka amin’ny safidinao. mba ahafahantsika tena manova tanteraka ny tantaran’i ty Madagascar ty dia mila ny safidinao tsirairay avy aho. Be dia be ny lalana nataontsika, zaho nanao velirano tamin’ireo Raiamandreny hoe ny lalana Vohipeno Farafangana dia ho atao ka efa vitantsika.zao koa lalana Irondro Manakara kely sisa dia ho vita goudron daholo.

Ny zavatra nampalaelo dia rehefa tsy nitondra aho dia tsy vita intsony ny hopital, ho vitaintsika io, nampiako salle iray izy ao ary efa ho tonga ao , nafarana ao scanner 10 ny iray omena an’i Manakara. Ny fampandrosoana tsy nisy nanao hatramin’ny zay atao eto Manakara satria tiako Manakara. Betsaka ny mpamboly sy mijaly rano, anisan’ny nampijaly barrage ampasimanjevy vita zao izy. Ny fampandrosoana an’i Madagasikara tsy vita 2 na 3 taona.

Tsika nomen’andriamanitra masoandro afaka avadika angovo. Afaka 6 volana farafahabetsany hametrahantska parc solaire ngezabe 3 Mégawatts eto Manakara amin’zay tsy tapatapaka tsony ny jiro eto. Zany no tetikasa mbola tsis nanao teto satria Andry Rajoelina hanazava an’i Madagasikara, sy Manakara ary ny fiainanao. Hametraka fanamby isika, raha 72,33% ny nahalany ahy filoha teto Manakara tamin’ny 2018, amin’ity 2023 ty dia. mangataka aho mba farafakeliny 83%. Rehefa tratra zay record zay dia hitondra fahazavana isan-tokatrano aho 1 volana aorian’ny résultats, hitondra kit solaire misy jiro roa afaka hicharger-na téléphone. Mino sy matoky za fa raha ny fitiavan’i manakara tratrantsika zany 85% zany.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *