LE PRESIDENT ANDRY RAJOELINA A LANCE LE PROJET FIANAKAVIANA MIARINA DANS LA REGION ITASY

Quelques jours seulement après sa réélection à la tête du pays, le Président de la République Andry Rajoelina a marqué sa première sortie officielle en entamant son chantier présidentiel dans la région d’Itasy. Un événement symbolique qui donne le coup d’envoi à une série d’initiatives visant à transformer la réalité quotidienne des citoyens malgaches.

Parmi les annonces majeures figure le lancement du projet “Fianakaviana miarina” dédié à la réinsertion sociale des familles vulnérables. Les villages de Fieferamanga et Tsimahabeomby II, situés dans la Commune Ambohimiandra du District Arivonimamo de la Région Itasy, ont été choisis pour accueillir ce projet présidentiel ambitieux.

Le projet de réinsertion sociale, inscrit parmi les défis prioritaires du Président, vise à offrir des moyens de subsistance aux personnes les plus vulnérables : distribution des semences, formation et accompagnement de chaque ménage en agriculture et élevage pourque son niveau de vie soit amélioré. Concrètement, de nouvelles villes seront érigées dans ces localités, transformant ainsi le quotidien de leurs habitants. C’est ainsi que le nom du village Tsimahabeomby est désormais appelés « Miarina ».

Un plan de travail global sera mis en place, offrant aux résidents la possibilité de devenir autonomes et de jouir pleinement de la vie. La formation en production occupera une place centrale dans ce processus, encourageant les bénéficiaires à acquérir des compétences en agriculture et élevage.

La réussite dans ces domaines sera cruciale pour l’obtention de terrain et de responsabilités au sein du projet. Les résidents qui démontreront leur capacité à atteindre les objectifs fixés seront immédiatement intégrés au processus de réinsertion sociale.

Le modèle de ce programme rappelle celui du projet “Titre Vert”. Les participants au projet “Fianakaviana Miarina” seront accompagnés tout au long de leur parcours et recevront un “certificat d’occupation”. Cependant, une particularité réside dans le fait qu’après cinq années d’évolution, de recherche, de création, et d’atteinte des objectifs fixés, ils obtiendront un prestigieux “titre”, signifiant une réussite accomplie dans leur parcours de réinsertion sociale.

Le lancement de ce projet ambitieux témoigne de l’engagement du Président Andry Rajoelina envers l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour Fieferamanga, Tsimahabeomby II, et au-delà. La concrétisation de cette vision promet de faire de la région d’Itasy un exemple inspirant de développement inclusif et de réinsertion sociale réussie.

Propos receuili par TOJO RAMILIANTARINTSOA


DISCOURS INTEGRALE DU PRESIDENT ANDRY RAJOELINA

LAHATENIN’NY FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA TAO TSIMAHABEOMBY NY 20 JANOARY 2024

Mamerina miarahaba antsika mponina rehetra eto TSIMAHABEOMBY , kaomina Ambanivohitra Ambohimandry. Taona vaovao tetikasa vaovao , fampandrosoana ho anareo ety no hoentinay ety androany.

TEIKASA TANANA VAOVAO : Zavatra hataontsika eto amin’ity tanim-panjakana ity,efa ela hatramin’izay tsisy tetikasa, hanaovantsika eto izay tetikasa lehibe, hafahana manampy ny ankohonana tsirairay avy , mba hiarina hiaritra amin’ny fiainana , izay no nanaovantsika ity anarana ity hoe : tsy hataontsika Tsimahabeomby intsony manomboka androany , fa hataontsika manana anarana roa isika hisafidianana , na hoe Ambohimiarina , na Miarina. Izay no hataontsika anaran’ity tanana ity ,satria eto no hanarenana ny fianan’ny vahoaka maro an’isa. Ny tanana vaovao izay efa hanomboka tsy ela ,eny Imeritsiantosika mandram-pahatonga eto ataontsika hoe Ambohimiarina na Miarina .

LALANA VAOVAO : Sarotra ve ny lalana miala eto mankany tanana vaovao sa efa misosa tsara ? ratsy sa tsara ? dia tokony ho amboarina sa.. ? hataontsika amboarina tsara dia tsara. ao anatin’ny tetikasa izay hataontsika dia amboarintsika io lalana io , hataontsika misosa tsara hatraty amin’ny tananantsika sy ny Kaomina iray manontolo.

FOTODRAFITRASA VAOVAO AO ANATY TANANA VAOVAO : Araka ny fanazavana ihany koa, ato amuin’ity tanana ity , asiantsika hopitaly, asiantsika EPP , izay EPP anisany goavana sy miavaka tsara, asiana CEG, lycee , Poste avancer,sy toerana anaovana fanatanjahantena hapetrantsika amin’ity toeranav ity avokoa. Izao zavatra manaraka efa noteneniko anareo , ny harena izay nomen’Andriamanitra antsika dia ny olombelona , isika olombelona izany, fa indrindra indrindra ny tany,fa rehefa haintsika manome asa ny olombelona sy mamokatra ny taniny , dia mazava ho azy fa ho resintsika ny fahantrana. Ny zavatra tsy ampy amintsika anefa dia ny fihofanana , masom-boly, ny rano , dia ny zezika. Nohon’izany dia asiana Centre de formation goavana be eto, fanofanana amin’ny resaka fambolena , ity tanintsika ity koa amin’izay isika afaka mihofana amin’ny fambolena satria misy teknika vaovao hapetraka , eo 600m2 dia afaka mamelona fianakaviana anakiray , misy ny masomboly toy ny hoe anana, petsay, ny choux fleur , tsaramaso, katsaka vary, vary an-tanety sy zavatra maro samihafa,dia ampianarina antsika daholo ny fanaovana izany.

MANAMPHAIZANA AVY ANY IVELANY Misy specialiste tonga eto Madagasikara hanampy antsika , misy ny avy any Amerika, misy avy any Zimbabwe , ny avy ao Afrika Atsimo, hanofana antsika ry zareo, ry zareo ireo dia efa nanova fiainana tokantrano maro tany Afika atsimo , tany Zimbabwe , tany Rwanda, ankehitriny hataontsika eto Madagasikara voalohany izany , mba ho hitan’ny rehetra hoe io Madagasikara fa mamokatra, manova ny fianan’ny tokantrano maro an’isa. Eto Madagasikara izay tanjona hapetrantsika ao anatin’ny volana vitsy.

RANO FISOTRO MADIO : Asiantsika ihany koa châteaux d’eau goavana be, hanao forage lalina be isika , mahatratra 1 km miala eto mankany ambany tany any satria efa hitantsika fa misy reserve rano be dia be ato ambany tany hitsahantsika ato, fa misy teknoljia vaovao ho hatao ao Ambohimandry dia hataontsika ihany koa izay mba hahazahoanareo rano fisotro madio.

FIOFANANA ARAKASA : Ho lasa tanana mahafinaritra ety ary indrindra indrindra ho hisy ny fanofanana omena ny vehivavy omena ny tanora, ny lehilahy satria ao amin’ny tanana vaovao ho hisy asa marobe ho tanteraka ao, hampianarina isika manao maçon, mandrafitra , mandrary vato, hampianarina mandoko, amin’izany izany ho betsaka ny mahay asa amin’ity kaomina manodidina ety, izay mamboly mamboly , izay mianatra asa hataontsika mianatra asa.

TABLIER NY MPIANATRA : Jereo izao ity zaza ity , mijery azy izao mahafinaritra manao tablier , intony tablier intony , nafarantsika tany Chine hatramin’izay,dia manomboka izao izany hataontsika , ny tablier izay hanaovan’ny zanantsika ety, dia ireo Renim-pianakaviana no hampianarina manjaitra, hataontsika eto ihany tablier izany, satria kely loatra ny fidiram-bolantsika , vola miditra amintsika 3000 ariary isan’andro fa mba hatontsika 8000 io na 10.000 ariary farafahan-keliny miditra amin’ny tokantrano anakiray, itony tablier itony izany tsy ho hafarantsika any Chine intsony, fa ny vehivavy Renim-pianakaviana ety an-tanana ety ihany no manjaitra ny tablier , mavita manjaitra tablier dimy izy dia efa mandray 20.000 ariary ao anatin’ny iray andro. Ho hitanareo fa miova ny fianainantsika , tanjona hapetraka amin’izao mandà manaraka izao dia ny fitsinjovana ny maha olombelona , fanomezana asa ho an’ireo izay tsy an’asa, ary indrindra indrindra ny Firenena anankiray , dia tokony mba tsy ho vesatra eo amin’ny fianakaviana mihitsy. Rehefa manjaitra tablier ianareo dia farafakeliny manana tablier roa ny zaza iray.

TITRE VERT HO AN’NY FIANAKAVIANA : Hanomboka tsy ho ela tetikasa ety dia hozaraina hanaovana trano, ireo olona izay mihofana vita fihofanana , ianareo ety dia misy hofantenana anatin’io, dia mahazo ny trano , mahazo fihofanana , mamboly ; omena ireo fianakaviana ireo ny titre , titre vert no anarany, ao anatin’ny dimy taona izay maharitra eo amin’ny toerana , izay mamboly dia mivadika ho anazy tanteraka ny tany ao anatin’ny dimy taona. Ny zavatra nitranga mantsy experience hita tany Ramandé , Zimbabwe misy ampahany ilay olona rehefa mampidim-bola , mahazo 200.000 ariary izy, tonga dia ny sasany hividiany toaka, hividianany akanjo dia tsy mandeha intsony ny asa rehefa avy eo, noho izany misy fitantanana aram-bola ihany koa hatao amin’ireto olona ireto, , misy fihofanana aram-panahy mba hafahan’ny olona manompo an’Andriamanitra mba mandeha mahitsy amin’ny fiainana izay tokony hatao. Izany hoe hanova ny fiainanareo, anakaiky anareo ,ary hanampy anareo , izay no hataoko ho anareo ,

isika tsy maintsy mandresy, mandresy Madagasikara tsy maintsy mandroso.

2 567 réflexions sur “LE PRESIDENT ANDRY RAJOELINA A LANCE LE PROJET FIANAKAVIANA MIARINA DANS LA REGION ITASY