Kandida N°3 tao SAKARAHA : TSY MAINTSY HO TONGA ANY ISAN-TOKANTRANON’NY TSIRAIRAY NY FAMPANDROSOANA

Ny tanànan’i Sakaraha indray no nanaovan’ny kandida laharana faha-3, Andry Rajoelina fampielezankevitra androany asabotsy 28 oktobra 2023. Tao amin’ny Kianja filalaovam-baolina Andasy no nihaonany tamin’ny vahoakan’i Sakaraha. Tao amin’ny tany malalaky ny Lisea Sakaraha no nigadonan’ny angidimby nitondra ny Kandida laharana faha-3 Andry Rajoelina sy Ramatoa Mialy Rajoelina vadiny. Nisy ny diabe karnavaly tao anatin’ny lalana 5 km, niainga avy eny amin’ny Lisea Sakaraha, namakivaky tanàna, ka hatrany amin’ny Kianja filalaovam-baolina Andasy. Tsy nahasakana ny vahoakan’i Sakaraha nihoby sy namaly ny antsoin’ny kandida laharana faha-3 na dia tao anatin’ny doron’andro (hafanana) hatrany amin’ny 36 degre aza. Tomefy olona hatrany ny lalana izay nandalovany hatrany amin’ny Stade Andasy nihaonany tamin’ny vahoakan’i Sakaraha.Nisy fotoana zary “haolo” mihitsy, tao an-tanànan’i Sakaraha, nandritry ny fampielezankevitry ny Kandida laharana faha-3, Andry Rajoelina tao amin’ny Stade Andasy. Nirohotra tany amin’ny Stade avokoa ny vahoakan’i Sakaraha.Animateur : Jerry Marcos Artistes : Caesar, Rim-Kah,Big Mj…

Tsy afaka nataoko ny hoe: ho aty Atsimon’i Nosy nefa tsy ho eto Sakaraha ny tenako. Amin’izao Ora sy fotoana izao efa miandry ahy ny vahoakan’i Toliara. Fa hoy izaho hoe : fantatro fa miandry sy tia ahy Sakaraha ka izay no ahatongavako eto. Sakaraha tsy miovaova. Sakaraha rehefa tia dia tena tia.Misaotra ny vahoaka fa hatrany amin’ny toerana nipetrahan’ny angidimby ka hatreto stade dia tomefy olona hatrany. Porofom-pitia mivaly fitia. Lazaiko eto fa tiako i Sakaraha, mamiko Sakaraha ka miaraka hatramin’ny farany isika.Hatramin’izay naha-Sakaraha an’i Sakaraha dia adino foana ity Distrika ity. Ny Filoham-pirenena ilain’ny malagasy, ny Filoham-pirenena ilain’i Sakaraha dia Filoha mitsinjo sy miahy ary miasa ho an’ny vahoaka. Tia an’i vahoaka ary manakaiky ny vahoaka.

GYMNASE

Hatramin’izay naha Sakaraha dia tsy Mila mandresy lahatra ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina mba ho Tonga hifidy mavitrika amin’ny 16 nisy mihitsy hoe : nanamboarana gymnase lehibe izany teto. Ny tanan-dehibe ohatra an’Antananarivo, Toamasina ary Toliara, izaho kosa mahatsapa fa betsaka ny tanora mpanao sy Tia fanatanjahantena ka izay no nahatonga ahy hoe : tsy maintsy vitaina ny gymnase ho an’i tanora eto Sakaraha.

FAMPIANARANA

Mbola betsaka ny zanantsika, izay mampitaraina ny Ray aman-dreny mandeha tongotra ora maro vao mahita toeram-pianarana. Efa ela, tamin’ny 1960 no nisy Epp lehibe natao teto. Amin’izao fotoana izao, amin’izao Fitondram-panjakana izao, tamin’ny andro nitondran’ny Filoha Rajoelina, izay tianareo sy maminareo no nanaovantsika Epp manarapenitra “12 salles” mahazaka mpianatra miisa 600 ho an’ny vahoakan’i Sakaraha.2 TAONA SY 8 VOLANAIzaho dia mahita fa ity Distrikan’i Sakaraha ity dia tanàna tokony handroso satria manakarena. Saingy tsy hita taratra mihitsy izany. Ny zavatra rehetra nataontsika tao anatin’ny 4 taona sy 8 volana no tena izy. Esorintsika ny 2 taona nisian’ny valan’aretina Corona virus na ny Covid 19 ary ny krizy dia 2 taona sy 8 volana no tena niasako. Ny fampandrosoana sy tena fanaovana atao amin’ity Firenena ity dia tsy vita herintaona na roa taona na telo taona. Amin’ny fotoam-piasana (Mandat) manaraka dia ataontsika fampandrosoana ho an’ny isan-tokantrano, ho an’ny lehilahy, ho an’ny Vehivavy, ho an’ny tanora ary ataoko tonga eto Sakaraha ny fampandrosoana hampamirampiratra an’i Madagasikara. Tsy maintsy ataontsika tonga eto ny fampandrosoana.Efa vita ny fanadihadiana na ny “Étude” mikasika ny hoe : harena an-kibon’ny tany lehibe. Vaovao mahafaly no holazaina anareo satria eto Sakaraha dia misy harena an-kibon’ny tany goavana. Tsy vita 4 na 5 taona izany fanadihadiana izany an. Misy “gaz naturel” eto ka ny fampanantenana ataoko an’i Sakaraha dia izao : rehefa mipoitra io “gaz naturel” io dia ny isan-tokantrano tsy maintsy misitraka amin’ny haba sy hetra mba hitondra fampandrosoana ho an’ny tokantrano tsirairay avy.

Afaka taona vitsy izany. Izao no ataontsika : tsy maintsy apetrantsika ny milina mpihary herin’aratra (groupe électrogène) mandeha amin’izany “gaz naturel” izany hanomezana herin’aratra ho an’ny isan-tokantrano. Hisy fiatraikany isan-tokantrano izany. Tsy misy hahasakana ny sitrapon’Andriamanitra ary tsy maintsy vitantsika izany. Any amin’ny Distrika hafa mbola gazoala no mitondra an’ireny milina mpihary herin’aratra ireny. Mbola gazoala no mitondra ny milina mpihary herin’aratra any Toliara, Antananarivo….Fa isika eto Sakaraha afaka volana vitsivitsy hisitraka an’izany isan-tokantrano ary hazava ny tanàna. I Andry Rajoelina no hitondra ny hazavana ho anareo. Efa kely sisa ny lalantsika, efa kely sisa dia ho tonga amin’ny fampandrosoana irintsika. Betsaka ny asa natao, betsaka ny foto-drafitrasa natal.

250 TAPITRISA DOLARA

Fa izao no hampanantenaiko anao ry Sakaraha. Tsapako loatra ny fanohananao. Misy foana ny maningana sy manaratsy fa tsy mahasakana antsika tsy handroso ary tsy hitsahatra hitsinjo anao vahoaka. Ao anatin’ny fotoana sarotra no tena ahitana ny tena namana. Tamin’ireny fotoanan’ny COVID ireny dia efa tokantrano miisa 6.000 no nisitraka ny vatsin’ankohonana teto Sakaraha. Raha tianareo hotohizana izany dia mbola hataoko. Raha ny fanampiana azontsika tamin’ny Banky iraisam-pirenena dia 40 tapitrisa Dollars no azontsika nanomboka 2019 – 3023 fa manomboka amin’ny taona 2024 Dia 254 tapitrisa dollars ny vola azontsika amin’ny Banky iraisam-pirenena ka hahazo ampahana betsaka amin’izany ny mponina eto Sakaraha. Mba hanohizantsika an’izany vatsin’ankohonana izany MBA hipaka isan-tokantrano izay marefo.

FIFIDIANANA …

Raha fifidianana no lazaina. Raha ny fifidianana izay nataoko dia misaotra anareo Aho satria nanome fitokisana ahy ianareo. Tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena dia 77 isanjato no nomen’i Sakaraha. Izany no mampijoro ahy hoe : mbola hiasa mafy sy hanampy anareo ary hanakaiky bébé kokoa ny vahoakan’i Sakaraha. Noho izany amin’ny 16 Novambra dia mino sy manantena Aho fa io 77 isan-jato io farafahakeliny ataon’ny vahoakan’i Sakaraha 87 isan-jato ny vato omenareo an’ny Prezidà Andry Rajoelina mba ahafahany manampy anareo. Ampio Aho mba ahafahako mampandroso sy hanova tanteraka an’ity Sakaraha ity. Manome toky anareo Aho fa hanakaiky kokoa sy hiasa ho anareo. 13 no isan’ny Kandida ny sasany mbola variana tsy te-hanao, tsy te-handroso. Io fifidianana io rehefa mandeha dia miaraka miainga eo amin’ny “ligne de départ”. Ny miaraka amiko tsy maintsy ho tonga any amin’ny “ligne d’arrivée”. Izay mandeha no mandeha, izay tsy mandeha, tsy mandeha fa ny vahoaka no tompon-tsafidy. Ny vahoaka ihany no mifidy izay hitondra ny Firenena eto amin’ity Tany Masina Gasikara ity. Efa fantatrareo ny olona akaiky anareo, efa fantatrareo ny olona manakaiky ny vahoaka, tia ny vahoaka ary naman’ny vahoaka. Tsy maintsy hiaraka isika hanova ny tantaran’ny Firenena. Mino sy matoky Aho fa tsy maintsy mandresy isika. Matoky Aho fa ny vahoakan’ i Sakaraha dia tsy maintsy “record” amin’ny fifidianana an’i Andry Rajoelina.

Tsy misy na Iza na Iza hahasakana ny sitrapon’Andriamanitra. Izay no mahatonga ahy miteny hoe : ” tsy maintsy vitantsika ny hanavotra an’ity Firenena ity. Raha ny mikasika an’i Sakaraha manokana dia betsaka ny biraom-panjakana tsy nisy teto hatramin’izay fa vitantsika tao anatin’ny fotoana fohy. Isan’izany ny fanaovana ny biraon’ny Paositra, ny biraon’ny Minisiteran’ny mponina izay ahafahana manofana ny vehivavy, ahafahana mampivory ireo fikambanam-behivavy. Eo amin’ny lafin’ny fahasalama dia betsaka ny olona tsy misy toeram-piterahana, toeram-pitsaboana. Izay no antony nanaovantsika an’ireo hopitaly Csb2 any Vinety ireny, Csb1any Bevilany ary Csb any Bemanga. Natao tao anaty fotoana fohy izany rehetra izany. Ny tiako lazaina aminareo Dia betsaka ny foto-drafitrasa nataontsika. Amin’ny fotoana manaraka. Amin’ny “mandat” manaraka aho dia hanampy bebe kokoa anareo ny tanora izay tsy an’asa, hanampy anareo fikambanam-behivavy ary indrindra hanakaiky anareo fianakaviana marefo ny tenako tantsaha. Hanampy bebe kokoa anareo tantsaha eo amin’ny lafin’ny fambolena sy fiompiana. Anatin’izany n’y fizarana masomboly. Efa nanao isika fa mbola ampiana bebekokoa eo amin’ny masomboly vary. Voaresaka teo koa ny fanamboarana barazy ho an’ny tantsaha atao tetikasa manokana. Mba mangataka anareo eto Sakaraha, ahafahako bebekokoa ny manatanteraka ny safidinao dia zava-dehibe hanova ny tantaran’i Madagasikara. Noho izany dia miila maka ny kara-pifidianana ianareo.

Mila mandresy lahatra ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina mba ho Tonga hifidy mavitrika amin’ny 16 Novambra 2023. Amin’ny 16 Novambra 2023 dia ambenantsika tsara ny biraom-pifidianana ary rehefa mikatona ny biraom-pifidianana dia manisa vato isika. Ambeno tsara mba tsy hisy hamadika ny “chiffre”. Rehefa mivoaka ny “numéro 3″ dia mba mikiakia isika amin’izay kivy ry zalahy . (Ambiance fanisam-bato)Mino sy matoky Aho fa ” 3″ dia ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ny “3” no lany ho an’ny ankehitriny sy ny ho avy. Rehefa vitæ izay dia miasa mafy isika. Bé fitiavana ny vahoakan’ i Sakaraha ka izay no hanaovako an’i Sakaraha hamiratra sy handroso./.

Une réflexion sur “Kandida N°3 tao SAKARAHA : TSY MAINTSY HO TONGA ANY ISAN-TOKANTRANON’NY TSIRAIRAY NY FAMPANDROSOANA

  • 8 février 2024 à 22h12
    Permalien

    Le courrier électronique n’est pas sûr et il peut y avoir des maillons faibles dans le processus d’envoi, de transmission et de réception des courriers électroniques. Si les failles sont exploitées, le compte peut être facilement piraté.

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *